Thực hiện thành công dự án hỗ trợ sinh kế cho NKT -TMC


Luật người khuyết tật và cuộc sống KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Nghệ An.

Thực hiện thành công dự án hỗ trợ sinh kế cho NKT -TMC

Luật người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011; Tuy rất mới mẻ nhưng với trách nhiệm và tình cảm với người khuyết tật và trẻ mồ côi, Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho NKT,TMC đã được thực hiện thành công tại hai xã điểm tại Nghệ An; trên thực tế Luật người khuyết tật đã sớm và nhanh chóng đi vào cuộc sống; là cơ sở, minh chứng cho sức sống và ý nghĩa to lớn của Luật đối với xã hội, đặc biệt là người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Kết quả thực hiện chương trình

Cùng với việc tuyên truyền Luật người khuyết tật, Hội Bảo trợ NKT&TMC tinh được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Bảo trợ NTT& TMC Việt Nam, của UBND tỉnh; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự bảo trợ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hô%3ḅi, các sở ngành liên quan và lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu chỉ đạo, Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại hai xã điểm xây dựng nông thôn mới được triển khai, thực hiện nhằm từng bước đưa Luật người khuyết tật và chủ trương ,chính sách của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật từng bước đi vào cuộc sống. Sau hai năm tổ chức thực hiện chương trình bước đầu đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình trẻ mồ côi nghèo, là một trong hai chương trình trọng tâm của chín chương trình hoạt động của Hội. Năm 2011, triển khai thực hiện tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn và năm 2012 triển khai thực hiện tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, với các nội dung: xây đường tiếp cận ( đường xe lăn) tại nhà NKT và tại UBND, trạm y tế xã; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 NKT, TMC đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ mua giống chăn nuôi cho 21 NKT, TMC( 16 con lợn, 13 con trâu bò); Hỗ trợ sủa chữa nhà ở ( nhà tình thương) cho 3 NKT và TMC nghèo; Hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho 2 gia đình chính sách là NKT; Hỗ trợ 3 suất học bổng cho TMC học hết lớp 12; Hỗ trợ xây nhà tắm và công trình hợp vệ sinh; Hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền tập huấn; Tặng xe đạp cho 10 TMC, xe lăn cho 2 NKT nặng. Kết quả số NKT, TMC được thụ hưởng chương trình dự án là 110 đối tượng; với tổng kinh phí là 730 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ chương trình là 312 triệu đồng, số còn lại là từ hỗ trợ ngân sách địa phương, vay vốn từ ngân hàng chính sách và nguồn xã hội hóa.

Từ những kết quả cụ thể trên, kết quả lớn hơn cần được khẳng định là kết quả về hiệu quả và ý nghĩa về mặt xã hội, nhân văn và luật pháp; đó là: Lần đầu tiên tại địa phương của một xã, chương trình được giành riêng cho đối tượng là người yếu thế, khó khăn, nghèo khổ đã tạo được dấu ấn, niềm tin của NKT- TMCđối với sự quan tâm của lãnh đạo và cộng đồng xã hội. Làm cho NKT, TMC vững tin vào Đảng, Nhà nước và tính ưu việt của chế độ; giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ty để tự tin , cố gắng vượt lên tiếp nhận, thực hiện các sự trợ giúp của dự án; khích lệ, tạo cơ hội, điều kiện( cái mà trước đây họ không thể có) để có việc làm, tăng thu nhập, tự lo cho đời sống của bản thân, giảm bớt sự lệ thuộc, nhờ vả vào gia đình, xã hội. Trách nhiệm, sự quan tâm của cấp Uỷ, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các ngành được nâng cao hơn đối với NKT, TMC. Khơi dậy tấm lòng nhân ái, đùm bọc, giúp đỡ của anh em, họ tộc, láng giềng, của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cộng đồng; Tạo sự gắn kết cộng đồng, gắn bó tình làng nghĩa xóm. Dự án đã huy động nội lực của NKT, gia đình trẻ mồ côi, huy động hầu hết hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc; Đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Góp phần thiết thực thực hiện Luật NKT .

Thực hiện thành công chương trình Hỗ trợ sinh kế cho NKT,TMC hai năm qua là bước khởi đầu quan trọng của chương trình hoạt động vì người khuyết tật và trẻ mồ côi của Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh; Đồng thời là hành động thiết thực, minh chứng cụ thể sinh động của việc thực hiện và từng bước đưa Luật người khuyết tật vào cuộc sống.

Luật người khuyết tật đã quy định Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền là: Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; sống độc lập hòa nhập cộng đồng; được miễn giảm một số đóng góp cho các hoạt động xã hội; được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng , phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Luật cũng quy định chính sách của Nhà nước về NKT, đó là: Hàng năm bố trí ngân sách để thực hiện chinh sách về người khuyết tật. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác. Bảo trợ xã hội; trợ giúp NKT trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và cong nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ NKT là trẻ em, người cao tuổi. Lồng ghép chính sách về NKT trong chính sách phát triển kinh tế -xã hội. Tạo điều kiện đẻ NKT được chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa hập cộng đồng. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc NKT. Khuyến khích hoạt động trợ giúp NKT. Tạo điều kiện để tổ chức của NKT, tổ chức vì NKT hoạt động….Luật quy định xã hội hóa hoạt động trợ giúp NKT ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng như gia đình, đó là: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư , tài trợ, trợ giúp về tài chính, kỹ thuật để xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp NKT. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NKT. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động xã hội trợ giúp NKT tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập cộng đồng ; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, đề bán trợ giúp NKT. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ NKT. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật,có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc NKT; tạo điều kiện để NKT được chăm sóc sức khỏe và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; tôn trọng ý kiến của NKT trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bản thân NKT và gia đình.

Trên những quyền của NKT, chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của các cơ, tổ chức, cá nhân và của gia đình đối với NKT đã được Luật định. Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho NKT,TMC của Hội Bảo trợ NKT&TMC được tổ chức, thực hiện thành công trong thời gian qua là kết quả của công tác tuyên truyền, là thực tế( hành động) có sức thuyết phục mạnh mẽ của Luật người khuyết tật trong cuộc sống; đối với người khuyết tật, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiêp, những nhà hảo tâm và toàn xã hội, để mọi người, mọi tổ chức và cả xã hội hiểu, quan tâm, cùng chung tay góp sức giúp đỡ NKT, TMC; cùng nhau xây dựng một xã hội, một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: Lồng ghép người khuyết tật trong sự phát triển.

Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho NKT, TMC được xác định là một trong hai chương trình trọng tâm của chín chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ. Với những kết quả đã đạt được và với ý nghĩa cùng giá trị thực tiễn, minh chứng sức sống mãnh mẽ của việc tuyên truyền và thực hiện Luật người khuyết tật . Thời gian tới cùng với công việc quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật người khuyết tật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến người khuyết tật và trẻ mồ côi, Lãnh đạo tỉnh nhà và các sở, ban , ngành liên quan cùng tỉnh Hội tiếp tục đẩy mạnh vận động và kêu gọi toàn xã hội đóng góp, tài trợ nguồn lực để thực hiện thành công chương trình ở 30 xã gắn mục tiêu xã xây dựng nông thôn mới, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình năm 2013 và góp phần việc tuyên truyền và đưa Luật người khuyết tật vào cuộc sống xã hội. ./.

Trần Anh Tời – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh