Quyết định thành lập Hội

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH NGHỆ AN

Năm 1993 Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 1993 thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh
Do Ông : Phạm Xuân Tùy  – Chủ tịch UBND tỉnh ký

Năm 2011Quyết định 578/QĐ-UBND tỉnh ngày 07 tháng 03 năm 2011 phê duyệt điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh.
Do Ông Nguyễn Xuân Đường – Phó chủ tịch UBND tỉnh ký

Năm 2011 Quyết định 2039/QĐ-UBND tỉnh ngày 09 tháng 6 năm 2011 được chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Quy định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Nghệ An.
Do Ông Hồ Đức Phớc – Chủ tịch UBND tỉnh ký

HỘI HOẠT ĐỘNG VÌ MỤC TIÊU XÃ HỘI NHÂN ĐẠO
CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TUYỀN, VẬN ĐỘNG QUỸ, TƯ VÂN, PHỐI HỢP VÀ TRỢ GIÚP .