Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hệ thống Hội(ASVHONA), nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 25 tháng 12 năm 2010 Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại hội đại biểu toàn tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Để cung cấp thông tin cho cán bộ, Hội viên thuộc hệ thống Hội, các ban, ngành, đoàn thể và bạn đọc biết danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2010-2015, tổ chức bộ máy cơ quan Tỉnh Hội và tổ chức hệ thống Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An.

  1. I. Lãnh đạo Tỉnh Hội nhiệm kỳ 2010- 2015:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ ĐÃ QUA

CHỨC VỤ HỘI

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Hải Thanh

Nguyên PGĐ sở LĐTBXH

Chủ tịch

0947131888

2

Trần Anh Tời

Nguyên PGĐ sở VHTT&DL

Phó chủ tịch chuyên trách

0913274707

3

Nguyễn Thị Nga

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CC quan tỉnh

Uỷ viên BTV- Tổng thư ký Hội, kiêm CVP

0988334457

4

Ông Đặng Cao Thắng

Phó giám đốc Sở Lao động TBXH

Phó chủ tịch không chuyên trách

0912010599

5

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

Phó chủ tịch không chuyên trách

0912267545

6

Bà Phạm Thị Hồng Thái

Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa & nhỏ

Phó chủ tịch không chuyên trách

0913325257

7

Ni sư Thích Diệu Nhận

Trụ trì Chùa Cần Linh Vinh

Phó chủ tịch không chuyên trách

II. Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010- 2015

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay và đã qua Chức vụ Hội bầu Điện thoại
1 Nguyễn Hải Thanh Nguyên Phó giám đốc Sở Lao động TBXH Chủ tịch Hội

047131888

2 Trần Anh Tời Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hoá TT và Du lịch Phó chủ tịch Hội

0913274707

3 Nguyễn Thị Nga Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CC quan tỉnh Uỷ viên BTV- Tổng thư ký Hội, kiêm CVP

0988334457

4 Đặng Cao Thắng Phó giám đốc Sở Lao động TBXH Phó Chủ tịch không chuyên trách

0912010599

5 Phan Khuyên Chủ tịch Hội NKT & Trẻ mồ côi thành phố Vinh UVBTV

0915229491

6 Phạm Thị Hồng Thái Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa & nhỏ. PCT kiêm Trưởng Ban kiểm tra (không chuyên trách)

0983325257

7 Ng: Ngọc Nguyên PCT UBMTTQ tỉnh PCT, không chuyên trách

0912267545

8 Nguyễn Thọ Thuệ Nguyên Giám đốc TT GDLĐXH huyện Nghĩa Đàn UVBCH, UVBKT

0983677546

9 Nguyễn Thị Tố Châu UVBTV, Trưởng Ban GĐ-XH Hội HLPNữ tỉnh UVBCH

01668974701

10 Nguyễn Thị Kim Chi Phó giám đốc Sở gáo dục& Đào tạo UVBCH

0914594686

11 Nguyễn Minh Đức Chủ tịch Hội người mù UVBCH

0912917393

12 Bùi Quốc Dũng Trưởng Phòng BVCSTE Sở Lao động TBXH UVBCH

0982584068

13 Phạm Văn Diện Bác sỹ Giám đốc bệnh viện 115 UVBCH

0912193367

14 Phan Bùi Hải GĐTTNTT UVBCH

0912591463

15 Bùi Xuân Lộc Trưởng phòng văn nghệ Đài PT& TH tỉnh UVBCH

0913062898

16 Thích Diệu Nhận Trụ trì Chùa Cần Linh Vinh PCT, không chuyên trách
17 Nguyễn Thị Xuân Anh PPKHVX, Sở kế hoạch & Đầu tư UVBCH

0989196977

18 Bùi Mạnh Hùng Chủ tịch Hội BảoTrợ NKT& TMC huyện Quỳnh Lưu UVBCH

01635842790

19 Trần Quốc Việt Chủ tịch Hội BảoTrợ NKT& TMC huyện Thanh Chương UVBCH

10682513595

20 Võ Quang Kính Chủ tịch Hội BảoTrợ NKT& TMC huyện Nam Đàn UVBCH
21 Võ Duy Hoành Chủ tịch Hội BảoTrợ NKT& TMC huyện Tân Kỳ UVBCH

0982342949

22 Phan Hồ Chưởng Chủ tịch Hội BảoTrợ NKT& TMC huyện Hưng Nguyên UVBCH

0976981579

23 Hoàng Ngọc Châu TP Bảo trợ Sở LĐTBXH UVBCH
24 Nguỹ Đình Quảng Nguyên P. phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ UVBCH, UVBKT

0912920462

25 Nguyễn Xuân Hồng P. Giám đốc Sở Y Tế UVBCH
  1. II. Danh sách Ban Kiểm tra

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ ĐÃ QUA

CHỨC VỤ HỘI

ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Thị Hồng Thái Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa & nhỏ. PCT kiêm Trưởng Ban kiểm tra (không chuyên trách)

0983325257

2

Nguyễn Thọ Thuệ Nguyên Giám đốc TT GDLĐXH huyện Nghĩa Đàn UVBCH, UVBKT

0983677546

3

Nguỹ Đình Quảng Nguyên P. phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ UVBCH, UVBKT

0912920462

IV. Thường trực Tỉnh Hội

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ ĐÃ QUA

CHỨC VỤ HỘI

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Hải Thanh

Nguyên PGĐ sở LĐTBXH

Chủ tịch

0947131888

2

Trần Anh Tời

Nguyên PGĐ sở VHTT&DL

Phó chủ tịch chuyên trách

0913274707

3

Nguyễn Thị Nga

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CC quan tỉnh

Uỷ viên BTV- Tổng thư ký Hội, kiêm CVP

0988334457

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN TỈNH HỘI

a. Ban Tuyên truyền Vận động, đối ngoại.

b. Ban Bảo trợ

c. Văn phòng