Chính sách pháp luật

QUYẾT ĐỊNH 3310 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH 3310 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ——–                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                     […]

TT-03-BNV

TT-03-BNV

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 03/2013/TT-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN […]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2012-2020

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2012-2020

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN […]

Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi)

Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi)

Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  (SỬA ĐỔI) LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun […]

QUYẾT ĐỊNH  PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 1956/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ […]

QUYẾT ĐỊNH  Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù

QUYẾT ĐỊNH Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 71/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù […]

QUYẾT ĐỊNH  Về việc quy định hội có tính chất đặc thù

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định hội có tính chất đặc thù

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:2039/ QĐ-UBND                                             Nghệ An, ngày09 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định hội có tính chất đặc thù CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN […]

QĐ.04-UBND.NA

QĐ.04-UBND.NA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 04/2014/QĐ-UBND  Nghệ An, ngày 14 tháng 01 năm 2014  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ […]

QUYẾT ĐỊNH  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ Hội

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  578 /QĐ-UBND Vinh, ngày  07 tháng 3  năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ Hội CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  Căn cứ Luật Tổ […]

QUYẾT ĐỊNH Số: 1019/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 08 năm 2012 Phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

QUYẾT ĐỊNH Số: 1019/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 08 năm 2012 Phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

QUYẾT ĐỊNH Số: 1019/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 08 năm 2012 Phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 Điều 1. Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Hỗ trợ người […]